امروز : پنج شنبه, 26 فروردين 1400

آگهی مزایده فروش یکباب مغازه در خیابان 12 متری گرمابه سلطانی

آگهی مزایده فروش یکباب مغازه در خیابان 12 متری گرمابه سلطانی

((مرحله دوم))  -   شماره:        10775

(( نوبت اول))   - تاریخ :    29/11/92

شهرداری اشنویه در نظر دارد به استناد نامه شماره 9628/5-92/10/30  شهرداری ،   مصوبه  شماره 99 - 92/11/16 شورای اسلامی محترم و تائیدیه شماره 1423/1/6265 - 92/11/28  فرمانداری محترم اشنویه، یکباب مغازه در خیابان 12 متری گرمابه سلطانی را از طریق مزایده به متقاضیان واگذار نماید.

شرایط:

1.      قیمت پایه مغازه با مبلغ  800/000/000ریال معادل(هشتاد میلیون تومان)
2.   متقاضیان باید 5 درصد قیمت پایه را بعنوان سپرده به حساب   0106792414001    بنام شهرداری در بانک ملی شعبه اشنویه واریز نمایند.
3.      به تقاضاهای فاقد سپرده ومبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4.   فروش به صورت نقدی بوده و برنده مزایده باید حداکثر ظرف چهار روزاز تاریخ اعلام نتیجه مزایده نسبت به پرداخت قیمت قطعی ملک اقدام  نموده ،در غیر این صورت با نفر بعدی تانفرسوم به ترتیب اولویت قرارداد منعقد و سپرده نفرات انصراف دهنده به نفع شهرداری ضبط و به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.
5.      شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات واصله مختار است.
6.   متقاضیان حداکثر تا آخروقت اداری روز یکشنبه مورخه92/12/11 می توانند درخواستهای خود را بصورت کتبی همراه فیش واریزی سپرده تحویل  حراست شهرداری نمایند.به درخواستهای واصله راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخه 92/12/12 رسیدگی خواهد شد. ((حضورشرکت کنندگان در جلسه مزایده آزاد می باشد.))
7.      ازبرندگان مزایده 6% مالیات بر ارزش افزوده وصول خواهد شد.
8.    متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به مسوول املاک شهرداری مراجعه یا با شماره تلفن04445622211 تماس حاصل فرمایند.  (( www.shnocity_ir_shnocity.ir))

                                                                                              شهرداری اشنویه