امروز : یکشنبه, 19 مرداد 1399

اعضای تیم فوتبال شهرداری

اعضای تیم فوتبال شهرداری

اعضای تیم فوتبال شهرداری اشنویه به سرپرستی شفیع  مرادی و مربیگری کمال رسولپور و سر مربیگری جمال پاشایی  عبارتند از: دیاکو الیاسی – مقصود پیغامی – امید پیغامی – محسن رسولپور – حمزه آهنی – حمیر رستمی – محسن امیدی – امید خضری – شفیع احمدی – خالق پورکاکه – هیمن ابراهیمی – یاسر ملارسولی – کیوان طایی- اسعد طایی - فرهنگ میرزایی – ابراهیم رسولتاش – سلام خسروی – خانه مدرسی