امروز : یکشنبه, 19 مرداد 1399

پاکسازی و روفت وروب مدارس

پاکسازی و روفت وروب مدارس

خدمات شهری شهرداری اشنویه هر ساله به مناسبت بازگشایی مدارس و آغاز بهار تعلیم وتربیت نسبت به پاکسازی،رفت وروب و شستشوی محوطه وبیرون مدارس اقدام  می نماید. امسال نیز به روال سالهای گذشته از روز یکشنبه پاکسازی مدارس شروع شده تا در روز بازگشایی مدارس دانش آموزان با روحیه شاد ودر  محیطی سالم به تعلیم و تربیت بپردازند.